Paskutinis traukinys

Informacija

Įvertink

4
Vidurkis: 4 (Balsų: 9)
 

Pasižymėk

E      D     Dsus  Am
   ar tu dar gali kentëti tas blogas mintis
   ar tu dar gali matyt akis visai tuðèias
   ar tau malonu girdët þodþius bukai piktus
   ar dar tave ákvepia ðalti þmoniø veidai
kokia nuostabi diena ir koks ðvarus dangus kokia neapsakoma gerø akiø ðviesa ir tie kur apsidþiaugia jei kam nesiseka negali uþdengti to dangaus jø tiek nëra
Pragrojimas: C G Am E } 2 kartus C G Am D
priedainis: G C E Am paskutinis traukinys dar laukia G C E Am dar yra jame vieta laisva paskutiniam vagone prie lango kur ir man skirta vieta ðalia
jei tu jau pasidavei uþkask save giliau jei tu negali tylët dainuok garsiau jei tu nori keist pasauli - keisk... pirmiau save jei tu tamsoje að ten taip pat buvau

Auto
šliūžė